Keresztelő

"tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében." Máté 28,19

Mi a keresztség?

"...nem végcél, amivel minden el van rendezve, be van fejezve és meg van koronázva. A keresztség a közösség kapuja, Isten elénk jövő kegyelmének kinyitott kapuja. Áldott és szent kezdet. A hitben kért és elfogadott keresztelésnek következményei vannak, folytatása a hívő élet."

A keresztelés szereztetési Igéje: Az Úr Jézus Krisztus mondta: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén ezért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: És ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen" Máté írása szerinti evangélium 28,19-20

Fogadalmi kérdések:

- Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú- és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?" - Akarjuk. - Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? - Ígérjük és fogadjuk.